1. Ons glo dat die 66 boeke van die Bybel die volledige Woord van God is, soos oorspronklik geskryf, bestaande uit die Ou- en Nuwe Testamente. Die Bybel is in sy geheel geïnspireer deur die Heilige Gees van God; dit is foutloos; dit bevat die volledige openbaring van God aan die mens; dit is die finale en hoogste gesag vir alle sake aangaande geloof en lewe; dit is algenoegsaam om die gelowige wys te maak ten opsigte van redding en ʼn heilige lewe; en dit is die ware basis van Christelike eenheid.
 2. Ons glo in een God – Skepper van die heelal; heilig; soewerein; ewig; vol van liefde, genade, geregtigheid en waarheid; bestaande uit drie gelyke Persone – Vader, Seun en Heilige Gees.
 3. Ons glo in die absolute en essensiële goddelikheid van die Here Jesus Christus, as een Persoon, volkome God en volkome mens. Ons glo in Jesus Christus se ewige bestaan saam met die Vader voor en na Sy vleeswording; Sy maagdelike geboorte; Sy sondelose lewe; Sy plaasvervangende dood aan die kruis; Sy liggaamlike opstanding uit die dode; Sy triomfantlike hemelvaart na die regterhand van God; Sy bediening as Middelaar en Hoëpriester namens gelowiges; en in Sy wederkoms. Hy is die Hoof oor die liggaam wat Sy kerk is.
 4. Ons glo in die absolute en essensiële goddelikheid van die Heilige Gees, die onvervreembare gawe van God die Vader en God die Seun aan Sy kerk. Hy is die Persoon wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel; wat wederbaar; wat die verlossingswerk van Jesus Christus toepas in die lewe van elke gelowige; asook die gelowige vorm na die beeld van Jesus Christus. Hy vertroos en inwoon alle gelowiges permanent.
 5. Ons glo in die bestaan van Satan as ʼn bose wese, die outeur van sonde, en die aartsvyand van God en die mens.
 6. Ons glo dat die mens na die beeld van God geskape is; dat hy in sonde geval het, en dat hy weens die sondeval fisies, geestelik en moreel gesterf het; asook dat hy gevolglik besmet is met sondeskuld voor God en ʼn natuur wat algeheel verdorwe is. Tog, weens sy skepping na die beeld van God, behoort alle mense – gered of ongered – met waardigheid hanteer te word.
 7. Ons glo dat redding is ʼn bonatuurlike en soewereine daad van God, en dat alleenlik diegene wat hulle van hul sondige lewenswyse bekeer en hul geloof in Jesus Christus plaas gered sal word. Op grond van die ewige plan en wil van God die Vader, soos bepaal voor die grondlegging van die wêreld, het Christus ʼn sondelose lewe op aarde geleef, en ʼn vrywillige en plaasvervangende dood gesterf, namens elke gelowige, om hul te bevry van die straf, skuld en mag van sonde. Die regverdigmaking van die gelowige is gebaseer alleenlik op geloof in die algenoegsame verlossingswerk van Jesus Christus en in Sy opstanding uit die dode. Hulle wie waarlik wederbaar is deur die genade van God kan nie weer verlore gaan nie, en sal bewaar word deur God tot met die wederkoms van onse Here Jesus Christus.
 8. Ons glo dat God elke gelowige wat Hy na Homself roep deur die evangelie van Jesus Christus vorm na die beeld van Sy Seun deur die innerlike werking van Sy Heilige Gees. Hierdie proses word heiligmaking genoem en is gefokus op karakterverandering. Die werk van die Heilige Gees in heiligmaking is primêr; alhoewel, die gelowige werk saam met die Heilige Gees in hierdie karaktervormingsproses deur gehoorsaamheid aan God se Woord en Gees.
 9. Ons glo in die persoonlike, liggaamlike en heerlike wederkoms van onse Here Jesus Christus; in die opstanding en oordeel van die regverdiges en onregverdiges; in die ewige saligheid van die gelowige; en in die ewige straf van die ongelowige in die hel.
 10. Ons glo in een universele Kerk van Jesus Christus – ‘n onsigbare liggaam bekend aan die Here alleen, bestaande uit alle ware wedergeborenes van alle plekke en tye – en dat hierdie onsigbare universele Kerk manifesteer in talle sigbare selfstandige plaaslike gemeentes op aarde. Ons glo dat die gemeente is totaal selfstandig en bly dit selfs as dit vrywilliglik met ander eendersdenkende gemeentes in samewerking tree. Die lidmate van die gemeente is die weergeborenes wie geroep is uit die wêreld, wie ʼn getuienis van bekering kan gee, wie geloof in die Naam van Jesus Christus bely, wie gedoop is, en wie vrywilliglik saamwerk met betrekking tot die bediening van die Woord. Ons glo in die skeiding van die gemeente en die staat deurdat, in die voorsienigheid van God, die twee in hulle respektiewelike aard en funksies verskil. Die gemeente kan nie met die staat geïdentifiseer word nie en ook nie in sake aangaande geloof en praktyk deur die staat regeer en gekontroleer word nie. Die staat is verantwoordelik vir die administrasie van die Reg – om orde in die gemeenskap te verseker en om die welvaart van die landsburgers te bevorder. Ons glo dat die gemeente bestaan vir die aanbidding van God, die wedersydse opbouing van sy lidmate in die Christelike geloof, die verkondiging van God se Woord aan alle mense, en die ordelike deelname aan die instellings van die kerk – naamlik die doop van die gelowige en die nagmaal. Die gemeente is verantwoordelik om aan die owerhede gehoorsaam te wees in soverre dit in ooreenstemming is met die Woord van God. Jesus Christus is die enigste Hoof oor elke individu in die gemeente en die gemeente word bestuur onder Sy direkte leiding. God het gawes aan die gemeente gegee in die vorm van ampsdraers wat leiding neem in die gemeente, naamlik die leraar en die ouderlinge. Die gemeente word regeer op grond van die Bybelse beginsel: liefdevolle ouderling leierskap en liefdevolle gemeentelike deelname. Die Bybel erken ook die amp van diaken as een wat die gemeente in sake rakende barmhartigheid, asook praktiese en logistieke versorging en voorsiening, bedien.
 11. Ons glo, omdat die universele Kerk uitsluitlik net uit weergebore individue bestaan, dat die sigbare plaaslike gemeente ook net uit weergebore individue behoort te bestaan. Dus het die Here die kerklike dissiplineringsproses ingestel, sodat ongelowiges – wat toon dat hul nooit weergebore was nie deur verharding in onbekeerde sonde – van die lederol verwyder kan word. So word Jesus Christus se Naam, eer, en gemeente beskerm. Die doel van kerklike dissipline is om die gelowige se sonde sover moontlik te bedek, om die gelowige te help om tot bekering te kom, en om die gelowige te herstel tot effektiewe diens in die gemeente. Indien hierdie doel nie bereik kan word deur die toepassing van die Bybelse stappe vir kerklike dissipline nie, het die persoon genoeg rede aan Bergbron Baptiste Kerk gegee dat hy/sy nie waarlik wederbaar is nie, weens hul volharding in onbekeerde sonde, en word dit die verantwoordelikheid van die gemeente om so ʼn persoon te ekskommunikeer onder die geestelike beskerming van die gemeente uit.
 12. Ons glo in die priesterskap van alle gelowiges, verwysend na die persoonlike verantwoordelikheid en vryheid van elke gelowige voor God alleen, asook na sy/haar direkte toegang tot God deur die Here Jesus Christus. Elke gelowige, as priester voor God, het die vryheid om die Woord van God vir homself/haarself te lees en te interpreteer, volgens die voorskrifte van sy/haar Godgegewe gewete, as een wat die inwonende Gees van waarheid besit. Nie die staat of enige ander organisasie of groep kan aan die gelowige dikteer wat hy/sy moet glo nie. Elke gelowige, as priester voor God, is ook persoonlik aanspreeklik om God te aanbid, ʼn heilige lewe te leef, die Woord van God te verkondig, en sy/haar God-gegewe geestelike gawes te gebruik tot die opbouing en voordeel van die gemeente.
 13. Ons glo aan twee instellings wat deur die Here Jesus aan die kerk gegee is en wat gereeld beoefen moet word:
  • Die doop is die onderdompeling van die gelowige onder die water, in gehoorsaamheid aan God se opdrag, waarin hy/sy ʼn openbare getuienis aflê van ʼn geestelike realiteit, naamlik: dat hy/sy met wedergeboorte in die universele Kerk van Jesus Christus geplaas is; dat hy/sy met wedergeboorte verenig is met Christus in Sy dood, begrafnis en opstanding tot ʼn nuwe lewe; en dat hy/sy met wedergeboorte bekragtig is deur die Heilige Gees vir bediening in die plaaslike gemeente. Deur die doop erken die gelowige dat hy/sy homself/haarself verbind aan Jesus Christus, Sy evangelie boodskap, en Sy kerk.
  • Die nagmaal is ʼn fees van dankbaarheid waarin die gelowige deelneem aan die brood en die wyn, simbole wat die liggaam en bloed van die Here Jesus voorstel. Hierdie simbole dien as ʼn herinnering aan die algenoegsame verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis. Wanneer die gelowige die nagmaal gebruik: vereenselwig die gelowige homself/haarself met die dood van Jesus Christus; erken die gelowige sy/haar absolute afhanklikheid en vertroue in die algenoegsame verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis as die enigste basis van saligheid; erken die gelowige sy/haar behoefte aan die voortdurende geestelike voeding, heiligmaking en vergifnis van die Here Jesus; bely die gelowige sy/haar voortdurende gemeenskap en eenheid met God en die ander gelowiges van die gemeente; bevestig die gelowige dat hy/sy op grond van geloof die voordele van Jesus Christus se verlossingswerk vir homself/haarself persoonlik toeëien; en verkondig die gelowige die dood van Jesus Christus tot Sy wederkoms
 14.  Ons glo dat God die huwelik tussen ʼn man en ʼn vrou ingestel het en daarom glo ons dat die huwelik ʼn heteroseksuele verhouding tussen ʼn natuurlike man en ʼn natuurlike vrou, binne die bepalings van ʼn wettige huweliksluiting is en dat homoseksuele verhoudings onaanvaarbaar en ʼn gruwel in die oë van God is. Egskeiding word deur die Woord van God veroordeel. Tog, weens die gebrokenheid van hierdie wêreld is daar egskeiding. Die Woord van God maak onderskeid op twee terreine waarvolgens egskeiding toelaatbaar is:
  • Owerspel;
  • Kwaadwillige verlating van ʼn ongelowige huweliksmaat.